Laboratoris

Doctorat

Programa

ÍNDEX DE TEMES DE LES SESSIONS TEÒRIQUES
(indicatiu: al llarg del semestre pot haver-hi canvis i actualitzacions)

Sessió 0. Introductòria.

Parlar de ciutat és penetrar en un univers epistemològic sense fi. La “qüestió urbana” i la construcció de la ciutat… El “projecte de ciutat” com a tema. El perquè del projecte de ciutat. Preguntes per motivar una reflexió renovada sobre la ciutat. Criteris per analitzar i debatre en comú sobre la ciutat. La noció i el contingut del projecte de ciutat. Les “ciutats” com espai d’investigació a través del seu “projecte”. “Reading” i “mapping” com a mètode de lectura i interpretació de la fenomenologia de les ciutats i les demandes dels que les “habiten”. Preveure nous escenaris, planificar i projectar, intervenir i gestionar en les ciutats.

Sessió 1.Els efectes dels límits difusos en l’ús del territori. Problemes i oportunitats per al projecte de ciutat contemporània: La ciutat_mosaic_territorial.

Complexitat i polisèmia dels vocables ‘ciutat’ i ‘entorn’. Quo vadis ciutat? Quo vadis territori?. Els efectes dels límits difusos en l’ús del territori. Problemes i oportunitats per al projecte de ciutat contemporània. Nous espais de ciutadania i noves formes  de ciutat en l’ordenació del territori. Per la concertació ambiental entre la ciutat contemporània i el territori permanent.  El projecte territorial renovat passa per l’articulació dels fragments i adequació de les distintes formes de ciutat en un nou sistema d’organització físic i funcional:  La ‘ciutat_mosaic’  territorial

Sessió 2. El procés d’urbanització mundial i la ciutat en els territoris del segle XXI.

Introducción en forma de frases y conceptos (enclave, urbs, civitas…). Formas de ciudad (conurbation, città-reggione, megalopolis…) en base a “Las nuevas formas de ciudad en los sigles XX-XXI. Timeline”. Carles Llop, Mara Marincioni, Adrià Calvo, 2004.

Sessió 3. Temes recorrents del projecte de ciutat entre escala local i metropolitana.

Mocions i lògiques d’intervenció en el projecte territorial contemporani de les regions urbanes. “L’explosió de la ciutat. Mirades i Mocions sobre les transformacions territorials recents en les regions urbanes de l’Europa Meridional (Espanya, França, Italia, Portugal)”. Forum Barcelona 2004-COAC.Llop, C.; Calvo, A.; Marincioni, M.

Sessió 4. Estratègies del projecte urbà. Noves demandes socials-econòmiques, ambientals-ecològiques, culturals-polítiques

Grans direccionadors del creixement urbà. Carrers i places, punts i traces. Exemples.

Sessió 5. Metodològica. Ciutat Mosaic Territorial. Atles de territoris. Guia per l’anàlisi: instruments i metodologia de l’anàlisi (conceptes i guide-line).

Interpretació de la matriu morfogenètica i sistemes ambientals. Morfogènesi: lògiques i patrons de l’evolució de la ciutat. Ocupació del sòl (consum de sòl i dispersió de la ciutat-sprawl).  Interpretació de l’estructura i dels components de la ciutat. Fluxes i mobilitat. Fragmentación territorial. Ecotons urbans (fronteres). Recomposició de la Ciutat Mosaic Territorial. Xarxa de ciutats.

Sessió 6. Constel·lacions urbanes. Multimodal, multinodal. Mobilitat y reticitat.

Articulacions en la ciutat desfilada, noves centralitats, reciclatges urbans, permeabilitats ecològico-paisatgístiques.

Sessió 7. Estratègies del projecte urbà a la metròpolits i ciutat de ciutats. Exemples de situacions territorials en l’A.M.B

Sessió 9. Estructures i malles metropolitanes (2) Sistemes viaris i hubs de mobilitat.

Projectes: El Pla de vies de Barcelona i els Carrers metropolitans, Eixos i cruïlles metropolitanes, B-30, Sant Cugat del Vallès-Cerdanyola, Els hubs de mobilitat metropolitana: La Sagrera i el projecte a l’entorn de Estació del TGV d’ El Prat de Llobregat.

METODOLOGIA, ORGANITZACIÓ, EXERCICIS I AVALUACIÓ DEL CURS

El curs es desenvoluparà mitjançant sessions de presentació teòrica sobre temes clau en el projecte de ciutat contemporània; i sessions en forma de Seminari sobre la proposta d’exercici.

El curs s’evalua mitjançant:
– la presencia i seguiment col·laboratiu de les classes;
– la presentació de treball de curs proposats com a exercici d’estudi i definició d’estratègies urbanístiques i projectuals sobre una ciutat metropolitana.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Gabellini, P., “Qualità dello sviluppo della città e del territorio”, a Città e regioni metropolitane in Europa, Strategie, politiche e strumenti per il governo della complessità, XXIV Congresso Milano, 26-27-28 giugno 2003, INU, Istituto nazionale di urbanistica.

Font, A. (ed), La explosión de la ciudad, COAC-Forum 2004, Barcelona, 2004.

Llop, C., Marincioni, M., Calvo, A., “TimeLine, Nuevas formas de ciudad en los siglos XX -XXI”, a La explosión de la ciudad, COAC-Forum 2004, Barcelona, 2004.

Llop, C., Marincioni, M., Calvo, A., Mocions i lògiques d’intervenció en el projecte territorial contemporani de les regions urbanes, a La explosión de la ciudad, COAC-Forum 2004, Barcelona, 2004.

Llop, C., Paisatges metropolitans: policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries. Del paisatge clixé al paisatge calidoscopi, a Papers Nº 47. Regió Metropolitana de Barcelona. ISSN 1888-3621. Barcelona, març de 2008. Pàgs: 8-13.

Llop, C., Varis articles sobre la Ciutat_Mosaic_Territorial.

Llop, C; Font, a; Vilanova J.M., La construcció del territori metropolità, Morfogènesi de la regió urbana de Barcelona. Ed. de l’Àrea metropolitana de Barcelona, Mancomunitat de municipis. Barcelona, 1999. ISBN 84-930080-5-2. P.211, 72 P. Il., plànols.

Portas, N., El surgimiento del proyecto urbano a Urbanística n.110, 1998.

Secchi, B., La città europea e il suo progetto, apunts siteweb.

Solà-Morales, M. de, La segunda historia del proyecto urbano a UR nº 5, Barcelona, 1988

 

BIBLIOGRAFIA TEMÀTICA I REFERENTS

Sobre canvis, transfomacions i mutacions.

La visión de los Sociólogos: Zygmunt Bauman, Ulrich Beck, Pierre Bourdieu, Manuel Castells, Richard Sennett, François Ascher, Mike Davis i Edward Soja.

Des del Landscape ecology: Forman, R.T.T. i M. Godron.

Des de la Ciència del  paisatge: Maria Bolós.

Des de l’Ecologia: González Bernáldez.

Des del paisatge des d’una perspectiva geogràfica: Eduardo Martinez Pisón.

Des d’urbanistes politòlegs: Jordi Borja.

Des de la Geografia: Horacio Capel, Oriol Nel.lo, Giuseppe Demmatteis.

Des de la filosofia: Guy Débord.

Des de l’anàlisi urbà i territorial: Antonio Font, Stéphano Boeri, Arturo Lanzani, Ramón López Lucio, Nuno Portas.

Filosofia personalista: Emmanuel Mounier, Martin Buber, Thomas Merton.

Bioregionalisme: Lewis Mumford.

Des de la Eco-psychology: Theodore Roszak: The Dissenting Academy (1968); The Making of a Counter Culture (1969); Masculine/Feminine: Readings in Sexual Mythology and the Liberation of Women (1969); Where the Wasteland Ends (1972); Sources (1972); The Unfinished Animal (1976); Person/Planet: The Creative Disintegration of Industrial Society (1979); Fool’s Cycle/Full Cycle (1988); The Voice of the Earth’ (1992?); The Gendered Atom; The Cult of Information (1994); From Satori to Silicon Valley; World Beware! American Triumphalism in an Age of Terror (2006); Ecopsychology: Restoring the Earth, Healing the Mind (1995).

Ecophilosophy and Ecology and Deep Ecology: Arne Naess.

Des de l’Integral Thought: Donella H. Meadows:

Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers, William W. Behrens III. The Limits to Growth. New York, Universe Books, 1972, ISBN 0876632223. Traduzione italiana: I limiti dello sviluppo, Milano, Mondadori, 1972, ISBN 8804238771.

Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers. Beyond the limits: Confronting Global Collapse, Envisioning a Sustainable Future. Post Mills, Chelsea Green Publishing Company, 1992, ISBN 0930031628. Traduzione italiana: Oltre i limiti dello sviluppo, Milano, Il Saggiatore, 1993, ISBN 8842801003.

Donella H. Meadows, Jorgen Randers, Dennis L. Meadows. Limits to Growth: The 30-Year Update. White River Junction, Chelsea Green Publishing Company, 2004, ISBN 193149858X.

 

BIBLIOGRAFIA ATLES

SERRES, M. (1995): ATLAS, CÁTEDRA, Colección teorema

 

WEBLIOGRAFÍA. ATLAS

British Library. Exposició de mapes antics (fons de més de 4milions): http://www.bl.uk/magnificentmaps

BBC, Sèrie de documentals sobre mapes antics i noves tècniques de mapificació com a expressions de poder i representació del món: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00s2w83

Digital Worlds map: http://www.bbc.co.uk/bbcfour/beautyofmaps/digital_worlds.shtml#/digital-worlds/highlights/

URBAN EARTH is a project to (re)present some of the largest urban areas on our planet by walking across them. The length of the walk roughly reflects the size of the urban area while the route attempts to mirror the distribution of (multiple) deprivation within it. Where the 20% most deprived members of the urban population occupy 30% of the urban footprint, 30% of the walk will go through these kinds of areas: http://www.urbanearth.co.uk/mexico_city/, http://urbanearth.ning.com/, http://stephenwalter.co.uk/drawings.php

 

PARAULES CLAU PER A UN NOU LÈXIC DE L’URBANISME

Cowan, R., The Dictionary of Urbanism, Streetwise Press, 2005.
Parole: http://parole.aporee.org/
World Wide Words: www.worldwidewords.org
Glosario, Atributos Urbanos: http://www.atributosurbanos.es/glosario/