Laboratoris

Doctorat

Metodologia de treball

BLOC 1

 
MATRIU 1: LA MATRIU BIOFÍSICA I ELS TERRITORIS AMBIENTALS
La geografia i el medi receptor previ a la ciutat; la genealogia geomorfològica.

MATRIU 2: “SETTLEMENT”, OCUPACIÓNS, ANTROPITZACIÓNS
Lògiques i patrons de l’assentament poblacional, de les primeres ocupacions, i formació i evolució del territori.

MATRIU 3: LA CIUTAT SENSE LA CIUTAT
Deconstrucció del territori. Interpretació de l’estructura del territori i les seves latents formes d’ocupació implícites, i seus components.

MATRIU 4: TERRITORIS MORFOLÒGICS I FRAGMENTACIÓ TERRITORIAL
Perímetres, vores, límits, zones de transició, ecotons urbans, franges, espais direccionals, fragmentacions.
 
 

BLOC 2

(A completar, ajustar i pulir en funció del conjunt de treballs)
 
SITUACIONS TERRITORIALS > LLOCS > ELEMENTS
PROJECTUALS PROJECTUALS*
TRACES EIXOS TERRITORIALS *
PAQUETS I TROÇOS MORFOLÒGICS TEIXITS TERRITORIALS *
FRANGES BANDES DIRECCIONADES
GRUMOLLS RURBANS, PERIURBANS,.. TERRITORIS MORFOLÒGICS URBANS *
PAQUETS I AUREOLES URBANES TERRITORIS MORFOLÒGICS TERRITORIALS *
CRÜILLES I CREUAMENTS ENCLAUS / LLOCS *
INTERSECCIONS CONFLUÈNCIES *
DES-INCONNEXIONS CONNEXIONS *
LIMITS PERMEABILITATS *
VORES ECOTONS URBANS *
INFRASTRUCTURES ENSAMBLATGES / ACOPLAMENTS *
ESPAIS OBERTS SYSTEM PARK *
MIXED’S COLOIDALS MIXED’S URBANS *
… … *
* Sendes, falques, Plaques, Nodes, Pols, Carrers metropolitans, Places centrals, Canals Multiplex, Centre-alitats, Circuits, Anells, Belvederes, Atalaïes, Connectors, Intercanviadors, Infrastructures del transport, Infrastructures ambientals…
 
 

BLOC 3 ZOOMS

(A completar, ajustar i pulir en funció del conjunt de treballs)
 
3×3 9 ZOOMS intencionats-descriptors de les situacions territorials
 
 

BLOC 4 FILS

(A completar, ajustar i pulir en funció del conjunt de treballs)
 
TRACES POTENCIALS DE RETERRITORIALITZACIÓ

FLUXES I ARTICULACIONS POTENCIALS PER L’ADAPTACIÓ MÚTUA AMBIENTAL_URABANA
 
 

BLOC 5 PROJECTES EN LA CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL

(A completar, ajustar i pulir en funció del conjunt de treballs)
 
MATRIU 5: RECOMPOSICIÓ DEL MOSAIC TERRITORIAL. EXPLORACIONS

Proposta de models alternatius a l’estat actual.
Propostes per la recomposició, creant noves xarxes en el territori, detectant les patologies i contradiccions i establint oportunitats estructurals i espacials.