Laboratoris

Casos d’estudi

Passatges Metropolitans 2

RECUPERAR LA PETITA ESCALA

 

Programa

Treballs de curs

 

PROGRAMA

La ciutat contemporània, i l’àrea metropolitana de Barcelona ho mostra, és una ciutat complexa des del punt de vista factual. El procés de metropolitanització en el creixement de les ciutats centrals es manifesta en una forma de ciutat-mosaic-territorial conformada per una gran heterogeneïtat de formes urbanes barrejades en una mena de mixed col·loïdal amb espais rurals, infraestructures territorials i altres àmbits de dispersió residencial o industrial.

Aquest producte urbà sconfinato, allargassat sobre un territori cada cop més vast, inequívocament postfordista, mostra realitzacions exemplars de centralitat i articulació urbana, alhora que els projectes de ciutat i territori en curs plantegen símptomes de nova qualitat i urbanitat.

Tanmateix, la ciutat metropolitana també es caracteritza per la presència de múltiples i variades “barreres” físiques i psicològiques que impedeixen la continuïtat física i funcional entre els diversos àmbits. L’extensió urbana estructurada en grans vies infraestructurals ha permès connectar territoris distants però malauradament ha suposat massa sovint la separació de territoris propers, i la pèrdua de continuïtats biofísiques, ambientals i ecològiques.

La construcció d’una veritable Ciutat-Mosaic-Territorial passa en gran mesura per assolir el repte de superar les barreres, corregir les situacions de fragmentació i discontinuïtat existents, i sobretot, recuperar la lògica de “la petita escala” per restituir les continuïtats. És en aquesta dimensió, on resideixen moltes de les problemàtiques urbanes contemporànies.

L’exercici consistirà identificar barreres metropolitanes i fer-ne una cartografia conjunta; això ens permetrà resoldre “situacions territorials” que podem millorar amb actuacions que facilitin el passatge, que reconnectin i que generin nous espais de civilitat al servei de les persones a nivell de barri, de municipi i dins l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El conjunt d’actuacions pemetrà crear noves malles de relacions i connectivitat amb potencial d’esdevenir, mitjançant projectes de petita escala, re-connectar i activar funcions urbanes.

DESCARREGA: PROGRAMA EN PDF / EXERCICI DE CURS / CALENDARI DE LES SESSIONS

 
Torna a dalt
 

TREBALLS DE CURS

Podeu consultar el contingut dels treballs clicant a l’enllaç: Treballs Quadrimestre Tardor 2015-2016

Podeu consultar els grups de laboratori: URB-IV 2015-16 1QT EMPLAÇAMENTS v2

Torna a dalt