Recerca

CREPUDMED

El programa

El projecte CREPUD-MED (Coopération Régionale pour une Planification Urbaine Durable de l’éspace Med), amb codi INTERREG MED-1G-MED-08-69 forma part del programa operacional MED 2007-2013. Els cinc partners que han participat al projecte són part de diferents països i regions del Mediterrani són: la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (França), la Provincia di Bologna (Itàlia), l’Institut d’Estudis Territorials – Generalitat de Catalunya (Espanya), AEDA-Àgència de Turisme i Desenvolupament d’Atenes (Grècia), i la Universitat Politècnica de Catalunya com a comitè científic.
LOGOS CREPUDMED

 

En el Programa operacional MED 2007-2013, CREPUD MED s’inscriu dins l’eix 4 i objectiu 4-1 del programa MED.

Eix 4: Promoció d’un desenvolupament policèntric i integrat de l’espace Med

En l’espai Med, les ciutats i les metròpolis disposen dels nivells més elevats en competitivitat, del PIB per habitant, dels serveis o de les competències científiques. Aquests espais responen a una lògica de concentració de les activitats i de les riqueses amb comparació amb l’interior.

Per a un millor control dels efectes del desenvolupament urbà, per valoritzar els potencials limitant el creixement de les desigualtats, el reforçament de les xarxes de cooperació és essencial. És necessari, d’una part, afavorir les sinèrgies entre els espais de desnvolupament (metropolitans, urbans, rurals…) i, de l’altra, millorar els mètodes de governança a diferents escales territorials dins els principals dominis de cooperació.

A més a més, en un ambient fragmentat, la història, la cultura i el patrimoni constitueixen els factors d’integració i identificació de fortaleses de les regions mediterrànies. L’objectiu doncs és promoure els enfocaments innovadors que permeten afirmar les especifitats i la cohesió de tot l’espai Med, enfront de les regions exteriors.

Objectiu 4.1: Coordinació de les polítiques de desenvolupament i milloració de la governança territorial

La voluntat de promoure un acostament policèntric al territori implica fomentar les sinèrgies entre espais de desenvolupament considerant les dificultats específiques de les illes, els territoris rurals, aïllats o en dificultat.

L’establiment d’estratègies d’intervenció integrades han de basar-se en els modes de governança capaços d’associar diferents escales i diferents natures de territoris al voltant d’objectius transnacionals comuns: mobilització dels recursos locals, millora dels mitjans de coordinació, articulació de les estratègies i les polítiques de desenvolupament…

Exemples de possibles accions:

Enfortir les xarxes urbanes i el recolzament d’estratègies integrades de desenvolupament territorial en les zones urbanes de Mediterrani (desenvolupament econòmic, desenvolupament portuari, transport, energia, medi ambient…)

Promoure la cooperació transnacional entre els sistemes territorials ubicats en diferents escales (pobles, ciutats, illes, zones rurals i aïllades…) per millorar els serveis de xarxes i promoure el sorgiment d’estratègies comunes per l’acció (de transport, d’ordenació del territori, el turisme sostenible, la gestió del patrimoni natural i cultural…)

Difondre les millors pràctiques a escala transnacional sobre l’ús d’eines de planificació innovadores, nous models de desenvolupament, la descentralització de serveis innovadors per les ciutats petites i les zones menys densament poblades.