Recerca

Conveni amb l’IGCG

Conveni amb l’IGCG

Gràcies al conveni recentment signat entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l’ICGC (Insitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) amb inici el 24 de març de 2014 i una vigència de dos anys, s’han iniciat les proves pilot sobre la visualització de dades relacionades amb el projecte de recerca “Ciudades, territorios metropolitanos y regiones urbanas eficientes”. Específicament, s’ha iniciat el visor de projectes metropolitans de l’RMB. Durant el periode de vigència el conveni desenvoluparan cinc visors pilot que finalment concluiran en un visualitzador integrat de la Regió Metropolitana de Barcelona.

La plataforma utilitzada de base és el InstaMaps, una eina creada i facilitada per l’ICGC que permet la creació de mapes SIG en obert i per a qualsevol tipus d’usuari.

logo_icgcLogoUPC
 
 
Objectius del projecte:

Construir una sèrie de visors cartogràfics en línia que facilitin el coneixement integrat de la realitat i complexitat urbana i territorial, incloent diferents temes d’interès general que permetran extreure determinades conclusions respecte al funcionament del territori i com ha de ser la seva gestió òptima, tant per a les administracions que l’utilitzin, com per a la ciutadania, que pot començar a integrar un coneixement del seu àmbit habitat més enllà de l’escala de barri o ciutat i entendre així, la seva relació amb la resta del territori de la RMB.

Així, es proposa la visualització de dades com una eina per facilitar la gestió i transformació de la ciutat, capaç de descriure els territoris i les ciutats on habitem, per a proporcionar un accés lliure a la informació (qualitativa i quantitativa) que alhora facilita la creació de sinergies, de projectes col·laboratius i la producció de dades a partir de la participació pública.
 
 
Els cinc productes que estan previstos per desenvolupar a partir d’aquesta col·laboració són:

Visor morfològic – morfogenètic de la RMB

Dades utilitzades: dades cadastrals + cartografia ICGC + dades TMB.
Amb aquest visor el públic general podrà consultar l’evolució de la construcció de l’RMB (capa d’edificació del cadastre) al llarg dels diferents períodes proposats, des de l’any de construcció dels edificis com l’evolució del sistema de transport públic i de les infraestructures, filtrant per capes i obtenint així un mapa específic de cada període temporal i els elements construïts i presents en el mateix. En el cas de Espanya, el cadastre és consultable en línia però el procés és bastant complex i només es pot consultar un edifici cada vegada. En canvi, amb el visor que es proposa en aquest projecte, es podrà consultar a la vegada tot l’àmbit de l’RMB i superposar altres capes a la del cadastre. Veure les referències següents com exemples concrets.

BUILDINGS IN THE NETHERLANDS BY YEAR OF CONSTRUCTION
Waag Society, 2013.

ref visor01_1


BROOKLYN, BLOCK BY BLOCK
Thomas Rhiel, 2013

ref visor01_2


 

Visor del teixit social de la RMB

Dades utilitzades: dades censals + cartografia ICGC.
Aquest visor consisteix en la visualització espacial de les dades censals. Es pot incloure tant l’últim cens com anteriors per poder observar i visualitzar dinàmiques i transformacions en el teixit social en relació amb les transformacions urbanístiques territorials.

THE RACIAL DOT MAP
Dustin A. Cable, 2013.

ref visor02_1


DATASHINE CENSUS
Cheshire, J. y O’Brien, O. (ESRC Future Research Leaders Project), 2011

ref visor02_2


 

Visor dels projectes metropolitans de la RMB

Dades utilitzades: dades específiques obtingudes de la investigació del Plan Nacional en curs + dades del Mapa Urbanístic de Catalunya.
Visor que pot arribar a tenir una aplicació directa al projecte urbà i territorial, entenent que la gestió i l’accés a les dades ofereixen una nova aproximació al projecte. El visor oferirà al públic general ia les diferents administracions la possibilitat de consultar en línia els projectes metropolitans destacables (entesos des del punt de vista ampli de projectes, plans i programes) que s’han realitzat (o plantejat) durant el període 1985-2014 a la Regió Metropolitana de Barcelona.

URBAN REVIEWER, MAPPING MASTER PLANS FOR NEW YORK CITY
596 Acres, Partner & Partners y SmartSign, Nova York, 2013

ref visor03_2


ATLES DE PROJECTES DE BARRIS (PLA DE BARRIS)
Incasol i Generalitat de Catalunya, 2004-2010

ref visor03_1
 

Visor de la bioproductivitat de la RMB

Dades utilitzades: dades del Pla Nacional 2012 i de les cobertes del sòl. Altres capes que es podrien incloure per a una informació més completa: dades hídrics de l’Agència Catalana de l’Aigua, o dades de Barcelona Regional o de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
En aquest cas es proposa un visor de l’observatori de la bioproductivitat de l’RMB, incloent la totalitat de els teixits bioproductivos de l’RMB (boscos, terres agrícoles, horts urbans, pantans, etc.) a partir dels mapes de cobertes del sòl i d’una nova cartografia mapejant, analitzant i categoritzant nous espais o espais anteriorment no detectat, com horts urbans, periurbans, etc. També s’analitzarà la possibilitat d’incloure dades en temps real, o actualitzables per l’usuari, configurant el visor com un observatori online del potencial de bioproductivitat de l’RMB.

MAPA DELS HORTS URBANS DE BARCELONA

ref visor04_2


GLOBAL FOREST WATCH

ref visor04_1


MAPA DELS SOLARS BUITS DE NOVA YORK, 596 ACRES
596 Acres.

ref visor04_3
 

Visor energètic-metabòlic de la RMB

Dades utilitzades: dades pròpies de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Àrea Metropolitana de Barcelona i Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona.
L’última proposta de visor es basa en mostrar el potencial energètic de la regió, incloent dades com les mapes de potencial solar desenvolupats pel ICGC, el potencial hidroelèctric, eòlic, nuclear, etc. també permetrà visualitzar dades de comportament energètic dels edificis, a partir dels certificats energètics que s’han fet, o també a partir de les fotos tèrmiques aèries amb les que es poden detectar les pèrdues de energia. En aquest cas doncs, el producte final podria servir a un ampli ventall d’usuaris, començant per la administració pública per prendre mesures a escala territorial o de ciutat que permetin un major estalvi o
emmagatzematge d’energia que hi ha, als usuaris particulars per prendre mesures de caràcter particular com la instal·lació de sistemes de producció d’energia solar o fins i tot a les empreses energètiques.

CAMBRIDGE SOLAR MAP
Cambridge Solar Map © 2013 – 2014 MAPDWELL LLC.

ref visor05