Recerca

Ciutat, territoris i regions urbanes eficients

Presentació del projecte

CIUTATS, TERRITORIS METROPOLITANS I REGIONS URBANES EFICIENTS. Estratègies i propostes de projecte per la regeneració de la ciutat_mosaic_territorial després de l’explosió de la ciutat.

Títol original: Ciudades, territorios metropolitanos y regiones urbanas eficientes: estrategias y propuestas de proyecto para la regeneración de la ciudad_mosaico_territorial después de la explosión de la ciudad.

Projecte de recerca finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat: Proyecto de Investigación Fundamental No Orientada. Plan Nacional 2013-2016.

Codi del projecte: BIA2012-35306

L’objectiu d’aquesta investigació és la presentació de la fenomenologia, formes i estructures de les transformacions territorials derivades de la ciutat i el territori, generades en el període recent de l’explosió de la ciutat, fent una radiografia precisa en el moment d’inflexió de processos derivats de l’estancament del dinamisme expansionista i d’extensió urbana en el context de crisi econòmica.

El principal objectiu és aportar des de la multidisciplinarietat nous coneixements transversals interdisciplinaris per determinar mesures concretes i avaluables per la regeneració de ciutats, territoris metropolitans i regions urbanes eficients, econòmica, social i ambientalment, a través d’un projecte territorial renovat.

L’àmbit del marc d’estudi el constitueix, com a cas específic, la regió metropolitana de Barcelona; i com a referents de cas, disset regions urbanes europees que el grup ha estudiat a partir de diferents projectes d’investigació (altres Plans Nacionals i projectes europeus).

Els camps d’incidència proposats són: les formes i estructures de l’habitabilitatm l’activitat i la mobilitat (HAM), aprofundint en la integració i l’aprofitament de les infraestructures de mobilitat, comunicació i intercanvi, com a base de la creativitat, competitivitat urbana i regeneració econòmica; així com la revalorització de les aportacions de la xarxa ambiental com a infraestructura suport de les necessitats de les regions urbanes a nivell d’autosuficiència energètica, d’optimització del cucle de l’aigua, d’aportació al cicle nutricional, i la qualitat ambiental a través de ña renaturalització de la ciutat.

Amb el suport de:

Ministerio Economia y Competitividad Unio Europea