Recerca

Ciutat, territoris i regions urbanes eficients

Metodologia i objectius

Metodologia

Objectius

METODOLOGIA

La investigació s’enfronta a la tasca d’integrar una lectura morfològica, morfogenètica i metabòlica dels territoris post explosió de la ciutat, alhora que a un anàlisi de les dinàmiques i a la vegada, dels problemes i oportunitats ambientals. Per tant, es fa necessària una metodologia basada en la integració d’aportacions analítiques disciplinàries i l’assaig de la fluïdesa disciplinar entre els investigadors.

Per això es parteix d’un “protocol d’investigació” que combina les aportacions dels experts contrastant-les amb la metodologia d’elaboració de models d’interpretació visuals. Tant la presentació de l’Atles de la Regió Metropolitana de Barcelona 2012, com de l’Atlante d’estrègies, projectes urbans i territorials i models i pautes de gestió sostenible, suposen una triple instrumentació a partir de cartografies gràfiques, descriptors textuals i indicadors paramètrics.

A continuació es presenta l’esquema metodològic de treball a partir del qual hem iniciat la investigació:

 
Esquema de trabajo y metodologico
 
Torna a dalt
 

OBJECTIUS

La principal aportació que es pretén es basa en nous coneixements transversals interdisciplinaris que permetin determinar mesures concretes i evaluables per la regeneració de ciutats, territoris metropolitans i regions urbanes eficients des d’una perspectiva d’integració econòmica, social i ambiental.

OBJECTIUS GENERALS:
Contribuir al coneixement científic i professional de cadascun dels grups col·laboradors nacionals i dels grups d’altres països participants per la identificació d’una base metodològica comú per l’anàlisi dels fenòmens territorials que el període recent d’explosió de la ciutat ha materialitzat en noves formes i estructures territorials complexes i amb gran impacte en la seva eficiència.

Sistematitzar resultats que siguin operatius i d’aplicació en el projecte de la transformació i gestió de la millora de condicions d’habitabilitat, activitat i mobilitat dels nostres territoris, a partir de la intervenció en clau d’urbanisme ecològic i un renovat conjunt d’estratègies i accions a escala urbana i territorial.

Extrapolació de les lliçons apreses prenent Barcelona com a cas d’estudi de referència i comparant-la amb les disset regions urbanes que formen part de la xarxa de territoris estudiats, entenent l’especificitat de cada ciutat i el seu sistema territorial, però permetent identificar una base comú per la intervenció i el projecte territorial.

Determinació del sistema de descriptors i indicadors que desenvolupin els atributs i paràmetres que caracteritzen l’acció de les estratègies i projectes en la transformació eficient de les situacions territorials identificades en relació a l’eficiència econòmica i ecològica, així com de la qualitat socio-ambiental.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

Investigació i sistematització dels canvis urbanístics i transformacions territorials de la Regió Metropolitana de Barcelona 2004-2012, actualitzant els treballs ja elaborats pel grup d’investigació en períodes recents.

Identificació i representació de les morfologies de les situacions territorials representatives dels canvis, i estudi de la fenomenologia que els va produir. Sistematització dels problemes urbanístico-ambientals, i oportunitats de reprogramació i millora.

 

Torna a dalt