Recerca

Ciutat, territoris i regions urbanes eficients

Resultats / Publicacions

Llibre CMT_Ciutat Territoris Metropol i regions urbanes eficients


CIUDADES, TERRITORIOS METROPOLITANOS Y REGIONES URBANAS EFICIENTES
Estrategias y propuestas de proyecto para la regeneración de la ciudad_mosaico_territorial después de la explosión de la ciudad. La Región Metropolitana de Barcelona como laboratorio

Director: Carles Llop Torné
Coordinació: Marta Carrasco Bonet
Membres investigadors autors: Arturo Calderon, Marta Carrasco Bonet, Antonio Font, Konstantinos Kourkoutas, Carles Llop Torné, Lorena Maristany, Sílvia Mas.
Altres autors: Enric Batlle, Xavier Mayor, Ivan Muñiz, Mosè Ricci, Paolo Ceccarelli , Sofia Morgado.
Col·laboradors: Oriol Serra Ureta, Cristian Fdez. Sedas
Editorial: Pagès Editors
DL L 333-2016
ISBN: 978-84-9743-733-2

A continuació podeu visualitzar i descarregar-vos els diferents capítols

VOL.0 / EL PROJECTE DE RECERCA. PRESENTACIÓ I ÍNDEX DE CONTINGUTS


 
 

VOL.1 / APROXIMACIÓ TEÒRICA A L’EFICIÈNCIA TERRITORIAL. REGISTRE DE L’EFICIÈNCIA A LA RMB


 
 

VOL.2 / ATLES DE LES TRANSFORMACIONS TERRITORIALS I URBANES A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. PERIODE 1977-2012


 
 

VOL.3 / EL PROJECTE METROPOLITÀ COM A CATALITZADOR DE L’EFICIÈNCIA TERRITORIAL. LÒGIQUES PROJECTUALS


 
 

VOL.4 / REFLEXIONS A MANERA DE CONCLUSIÓ I PROSPECTIVA DE CONTINUÏTAT I DE NOVES RECERQUES

GLOSSARI DE PROJECTES I ACTUACIONS METROPOLITANES

CRÈDITS