Recerca

CREPUDMED

Produccions i resultats

Al llarg dels tres anys de duració del programa (2009-2012) s’han produit diversos materials científics. Per una banda, el comitè científic ha elaborat una guia metodològica tant per a la realització de l’atles com del llibre de projecte de cada cas d’estudi, així com dos articles de sintesi i conclusió del projecte i els seus resultats. Per l’altra, cada membre/partner presenta l’atles del seu cas d’estudi, i un llibre de projectes en què es plantegen propostes o escenaris de futur per a cadascuna d’aquestes zones del Mediterrani.

A continuació, presentem les principals produccions i resultats publicats. Per llegir els altres documents, consultar la web oficial de CREPUD MED.

casos estudi_mapa

Els quatre casos d’estudi. D’esquerra a dreta: Val de Durance, França; Funo, Itàlia; Regió Metropolitana de Barcelona, Catalunya; Eleonas, Atenes © Marta Carrasco, Konstantinos Kourkoutas. Dins: Working with the territory. Strategies for the new territorialities. Llop, Carles; Bosc, Stephane, eds. Barcelona: CREPUD MED: ACTAR: 2010. Pag. 12-13.

 
 

THE STATE OF THE ART OF THE TERRITORIES. Methodological proposal as a guideline for the elaboration of the CREPUD MED atlas. L’ETAT DE L’ART DES TERRITOIRES. Proposition methodólogique comme a guideline pour l’elaboration de l’atlas CREPUD MED.

Comitè Científic, maig de 2011.

 

GENERAL NOTE PROPOSED FOR THE DEVELOPMENT OF THE PROJECT BOOK. NOTE GENERAL PROPOSÉ POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJECT BOOK.

Comitè Científic, juny de 2011.

 
La publicació final que conté els atles i llibres de projecte de cada cas d’estudi, així com els dos articles de síntesi conclusió elaborats pel comitè científic és: Working with the territory. Strategies for the new territorialities. LLOP, Carles; BOSC, Stephane, eds. CARRASCO, Marta; KOURKOUTAS, Konstantinos, assistant eds. Barcelona: CREPUD MED: ACTAR: 2010.
El podeu trobar a les biblioteques del CBUC o consultar-lo online a continuació:
 

PREFACI, ÍNDEX I Capítol 1:INTRODUCCIÓ


 

Capítol 2.1: VAL DE DURANCE

Atlas: A valley to re-discover. Une vallée à redécouvrir.
Project Book: One valley, three scenarios. Una vallée, trois scénarios.


 

Capítol 2.2: FUNO

Atlas: Funo, a potential functional pole. Funo, un pôle potentiel fonctionnel
Project Book: The Pole of Funo: from the large area project to the local project. Le pôle de Funo: du projet de grande échelle au projet local.


 

Capítol 2.3: REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA

Atlas: The Metropolitan Region of Barcelona and the activity areas. La Région Métropolitaine de Barcelone et les aires d’activités économiques.
Project Book: Meander Industrial Park of the Anoia river. Regenerating industrial zones in line with regional values.Le Parc Industriel des Méandres de la rivière Anoia. La régénération des fragments industriels dans l’optique des valeurs du territoire.


 

Capítol 2.4: ELEONAS

Atlas: The urban enclave of Athens, Greece. La enclave urbaine d’Athènes, Grèce
Project book: An urban-agrarian future for Athens. Un avenir urbaine-agricole pour Athènes.
 


 

Capítol 3: CONTEMPORARY SPATIAL PHENOMENA. After the explosion of the city. LES PROCESSUS MÉTROPOLITAINS CONTEMPORAINS. Après l’explosion de la ville.

Carles Llop, Stephane Bosc.

 

Capítol 4: RE-PROGRAMMING THE EXPLODED CITY: THE TERRITORIAL MOSAIC CITY PROJECT. New strategies and actions for the urban regions. REDEFINIR LA VILLE DIFFUSE: LE PROJET DE LA VILLE-MOSAIQUE TERRITORIALE. Nouvelles stratégies et actions pour les régions métropolitaines.

Carles Llop, Stephane Bosc.