Teoria

Documentació i Recursos

De les solucions habitacionals a l’hàbitat com a construcció social. Del dret de l’habitatge al dret de l’habitar!

Autor: Carles Llop Torné

Publicat a: “Cap a un habitat(ge) sostenible”. Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible; Generalitat de Catalunya.

Idioma: català

Any: 2007

Resum: La producció d’habitatge ha de partir del dret de totes les persones a tenir-lo però també el dret a tot el que significa la qualitat d’habitar. No hi haurà plena sostenibilitat ambiental sense equitat social, i el consens sobre un projecte d’habitabilitat que asseguri: la diversitat en l’oferta morfotipològica i mixcitat dels programes habitacionals per afavorir la integració i l’interacció social en la diversitat cívica, així com mescla d’usos amb altres espais d’equipament, dotació, serveis, i producció econòmica; la qualitat de la Identitat dels espais residencials emplaçant adequadament les noves àrees en posicions estratègiques amb patrons d’ordenació segons els territoris i ciutats on s’implantin; la sostenibilitat, entesa com un principi bàsic de qualsevol desenvolupament, partint d’una bona integració i encaix territorial, definida per la qualitat paisatgística de l’arquitectura i la urbanització previstes, així com una excel·lent previsió de mesures per la qualitat ambiental des del punt de vista ecològic, evitant la generació de petjada ecològica, preveient la millora d’implantació; amb una curada planificació de la mobilitat i l’ús del transport públic per generar una bona accessibilitat, minimitzar els desplaçaments i evitar els seus impactes negatius; mitjançant la racionalització dels desplaçaments entre domicili i el centre de treball, per fer efectiu l’objectiu d’eficiència energètica i reducció de la contaminació.