Laboratoris

Urbanística 8

Programa

ÍNDEX DE TEMES DE LES SESSIONS TEÒRIQUES
INDICATIU: al llarg del semestre pot haver-hi canvis i actualitzacions.
DESCARREGA: PROGRAMA EN PDF

Sessió 1. El procés d’urbanització mundial, les ciutats i els territoris al segle XXI.

Noves formes d’observar i identificar la fenomenologia i les formes de la ciutat i del territori. Noves dimensions analítiques i projectuals en l’urbanística contemporània. El Pla com a metaprojecte: projecte d’ordenació_programa_gestió i factibilitat.

sessio1
 

Sessió 2. El ‘projecte de ciutat-territori’ com estratègia de transformació urbana i territorial, des d’una perspectiva renovada: regenerar la ciutat.

La ciutat mosaic territorial com a forma d’interpretació i projecte de la ciutat contemporània.
El projecte de ciutat des de la clau de regeneració urbana i territorial.

sessio2
 

Sessió 3. La formació metropolitana de la regió metropolitana de Barcelona i les qüestions clau actuals per un projecte renovat de la metròpoli.

Presentació dels treballs de l’Atlas de la formació metropolitana de Barcelona i del procés de Metropolitanització a Barcelona. Antecedents i planejament en el període 1964-2006. El projecte territorial contemporani. El Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, i els projectes de ciutat en l’Arc metropolità.

sessio3
 

Sessió 4. Temes recurrents, i noves demandes: nous vectors del projecte de ciutat contemporània.

Noves demandes socials – econòmiques, ambientals – ecològiques, culturals – politiques. La dialèctica Pla_Projecte i la concreció de les polítiques urbanes en els Plans a través del projecte urbà. El lliscament enter escales: l’escala local, la metropolitana, la regional, la de la ciutat_mosaic_territorial. Temes de projecte: Articular_Requalificar, Acupunturar_Vertebrar,  Integrar_Policentralitzar, Estructurar_Mallar. Presentació dels treballs del Pla d’ordenació urbanística municipal de Terrassa com a cas d’estudi; i treballs de projectes de la Regió metropolitana de Barcelona (Pla Nacional de Recerca GRU ETSAV).

sessio4
 

Sessió 5. Articulacions, Reciclatges urbans i la requalificació de llocs amb valor afegit.

Plans i projectes urbanísitics: La Mina- Besòs. Altres projectes: Projecte 22@, Diagonal Mar-Fòrum 2004, La Marina del Prat Vermell.

sessio5
 

Sessió 6. Acupuntura urbana i operacions de vertebració urbana i territorial.

Operacions singulars i estratègiques de ciutat a través del ‘projecte urbà’. Projectes: L’Eix Macià de Sabadell, La transformació de la CN-II a Martorell, el projecte Estonoesunsolar de Saragossa. Les polítiques d’habitatge i les ARE’s (Àrees Residencials Estratègiques) a Catalunya.

sessio6
 

Sessió 7. Integracions de sectors de transformació i Noves Àrees de centralitat i Sectors d’Activitat Econòmica.

Projectes: Noves Àrees de centralitat de Barcelona, Ricard Fayos; Plaça Europa d’Hospitalet del Llobregat; Parc Aerospacial de Viladecans; Can Mulà, Mollet del Vallès, Enric Serra, DUOT.

sessio7
 

Sessió 8. Infraestructura verda: les malles metropolitanes (1) Ecològico -paisatgístiques.

Matriu biofísica+Matriu ecològica + Xarxa Espais Lliures. Projectes: L’Anella verda metropolitana i el seu desplegament, L’ordenació de la muntanya de Collserola Gallecs i les Cinc sènies de Mataró, i el Rodal de Sabadell, Corredor Verd de Cerdanyola del Vallès, Anna Zahonero; Parc de la Riera Major de Cerdanyola, LLuis Jubert; De Sant Llorenç del Munt, el Riu Sec, la Riera de Sant Cugat i el Riu Ripoll, Victor Ténez, AMB.

sessio8
 

Sessió 9. Estructures i malles metropolitanes (2) Sistemes viaris i hubs de mobilitat.

Projectes: El Pla de vies de Barcelona i els Carrers metropolitans, Eixos i cruïlles metropolitanes, B-30, Sant Cugat del Vallès-Cerdanyola, Els hubs de mobilitat metropolitana: La Sagrera i el projecte a l’entorn de Estació del TGV d’ El Prat de Llobregat.

sessio9
 

Sessió 10. Presentacions, exposició i debat final sobre els treballs de curs.

PARAULES CLAU

Centralitat
Ciutat_Mosaic_Territorial
Desenvolupament local_Territorial_Sostenible
Equilibri territorial
Metropolitanització
Procés d’urbanització mundial
Projecte de ciutat-territori
Policentrisme
Sistema de ciutats_ Xarxa de ciutats_Constel.lacions urbanes
Urbanització compacta vs. dispersa_difusa
Vertebració infraestructural del territori

METODOLOGIA, ORGANITZACIÓ, EXERCICIS I AVALUACIÓ DEL CURS

El curs es desenvoluparà mitjançant sessions de presentació teòrica sobre temes clau en el projecte de ciutat contemporània; i sessions en forma de Seminari sobre la proposta d’exercici (veure fulls adjunts sobre l’exercici).

El curs s’evalua mitjançant:
– la presencia i seguiment col·laboratiu de les classes,
– la presentació dels dossiers de treball proposats com a exercici d’estudi i definició d’estratègies urbanístiques i projectuals sobre una ciutat de la Regió metropolitana de Barcelona: Impressions/DAFO + Atlas + Quadern de projectes. El llistat de tòpics a estudiar es distribuirà entre els estudiants a l’inici de curs, i els que els mateixos estudiants proposin desenvolupar. Els encarregats de cada tema presentaran en les sessions corresponents el tema desenvolupat i lliuraran el dossier en format paper, un document en format digital i un powerpoint de l’exposició (en format paper i digital).

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

Gabellini, P., “Qualità dello sviluppo della città e del territorio”, a Città e regioni metropolitane in Europa, Strategie, politiche e strumenti per il governo della complessità, XXIV Congresso Milano, 26-27-28 giugno 2003, INU, Istituto nazionale di urbanistica.

Font, A. (ed), La explosión de la ciudad, COAC-Forum 2004, Barcelona, 2004.

Llop, C., Marincioni, M., Calvo, A., “TimeLine, Nuevas formas de ciudad en los siglos XX -XXI”, a La explosión de la ciudad, COAC-Forum 2004, Barcelona, 2004.

Llop, C., Marincioni, M., Calvo, A., Mocions i lògiques d’intervenció en el projecte territorial contemporani de les regions urbanes, a La explosión de la ciudad, COAC-Forum 2004, Barcelona, 2004.

Llop, C., Paisatges metropolitans: policentrisme, dilatacions, multiperifèries i microperifèries. Del paisatge clixé al paisatge calidoscopi, a Papers Nº 47. Regió Metropolitana de Barcelona. ISSN 1888-3621. Barcelona, març de 2008. Pàgs: 8-13.

Llop, C., Varis articles sobre la Ciutat_Mosaic_Territorial.

Llop, C; Font, a; Vilanova J.M., La construcció del territori metropolità, Morfogènesi de la regió urbana de Barcelona. Ed. de l’Àrea metropolitana de Barcelona, Mancomunitat de municipis. Barcelona, 1999. ISBN 84-930080-5-2. P.211, 72 P. Il., plànols.

Portas, N., El surgimiento del proyecto urbano a Urbanística n.110, 1998.

Secchi, B., La città europea e il suo progetto, apunts siteweb.

Solà-Morales, M. de, La segunda historia del proyecto urbano a UR nº 5, Barcelona, 1988

SCOT, Anuari territorials de Catalunya Ed. Societat Catalana d’Ordenació del Territori i Diputació de Barcelona.

BIBLIOGRAFIA GENERAL DE TIPUS DISCIPLINAR

AA. VV.: La ciudad dispersa, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Barcelona, 1998.

AA.VV., 10 años de planeamiento urbanístico en España 1979-1989, MOPU-IUAV, Madrid, 1989.

Amendola, G. (ed): Scenari della città nel futuro prossimo venturo. Editorial Laterza, Roma-Bari, 2000.

Ascher, F., Les nouveaux principes de l’urbanisme. La fin des villes n’est pas a l’ordre du jour. Éditions de l’Aube, La Tour d’Aigues, 2001.

Baart, T., Metz, T., Ruimschotel, T.: Atlas of change: rearranging the Netherlands, NAI Publishers and Ideas on Paper, Rotterdam, 2000.

Boeri, S., Lanzani, A., Marini, E.: Il territorio che cambia. Ambienti, paesaggi e immagini della regione milanese, Editrice AbitareSegesta spa, Milano, 1993.

Boeri, S.; Lanzani, A., Gli orizzonti della città diffusa, a Casabella 588, 1992.

Boeri, S.; Lanzani, A.; Marini, E., Le tre città della regione milanese, a Casabella 607, 1993.

Choay, F., Le reigne de la ville et la mort de l’urbain, a La Ville. Art et architecture 1810-1993, Centre Georges Pompidou, Paris, 1993.

Corboz, A., L’Urbanistica del XX secolo: un bilancio, a Urbanistica nº 101,1990.

Corboz, A., Le Territoire comme palimpseste, in Diogène 121, 1983.

Corboz, A., L’hipercittà (Apprendre à décoder la nébuleuse urbaine), a Quaderno della ricerca
sul le transformazioni dell’habitat urbano in Europa, nº2, Venezia-Cà Dolfin, 1994.

De Geyter, X., After-Sprawl, onderzoek naar de nedendaagse stad, Nai Uitgevers, Rotterdam/DeSingel International Kunstcentrum, Antwerpen, 2002.

Dematteis, G.; L’ambiente come contingenza e il mondo come rete a Urbanística nº 85, 1989.

Dupuy, G., L’Urbanisme des réseaux. Théories et mèthodes, Armand Colier Éditeur, Paris, 1992. (versión catalana: Dupuy, Gabriel, L’Urbanisme de les xarxes. Teories i métodes, Oikos-Tau, S.L., Barcelona , 1996.

Forman, R., Land Mosaics, The ecology of landscapes and regions, Harvard Universsity, Cabridge University Press, New Yor, 1995

Hall, P., Ciudades del mañana, Serbal, Barcelona, 1996.

Indovina, F. i AA VV, La città diffusa, Daest, Venezia, 1990.

Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona, Barcelona: la ciutat central, Regió Metropolitana de Barcelona. Territori – Estratègies – Planejament. Papers 5, I.E.M.B., setembre 1991.

Kostof, S.: The city assembled. The elements of urban form trough history, Thames and Hudson Ltd, London, 1992.

Kostof, S.: The city shaped. Urban patterns and Meanings trough history, Thames and Hudson Ltd, London, 1991

Llop, C., Espais projectuals d’una metròpoli. Canvis en l’estructura espacial de l’àrea central metropolitana de Barcelona. 1976-1992. Tesi doctoral. DUOT, UPC. Barcelona, Setembre 1995.

Lorzing, H., Layers of interaction a The nature of landscape, a personal quest, 010 Publishers, Rotterdam, 2001

Roussel, M.J., Theys, J. (ed.), Maîtriser l’étalement urbain: une première évaluation des politiques menées dans quatre pays (Angleterre, Norvège, Pays-Bas, Hong-kong), a 2001 Plus, Centre de Prospective et de Veille Scientifique, Direction de la Recherche et des Affaires scientifiques et techniques, Ministere de l’équipement, des Transports et du Logement de France, document nº 49, Septiembre 1999

Rowe, P., Making a Middle Landscape, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1991

Sassen, S., The Global City, Princenton University Press,1991

Secchi, B., Resoconto di una ricerca, a Urbanistica 103. Secchi, Bernardo: Un progetto per l’Urbanistica , Giulio Einaudi editore s.p.a, Torino, 1989

Solà Morales, I.: Presente y futuros. Arquitectura en la ciudad a Territorios, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2002

PARAULES CLAU PER A UN NOU LÈXIC DE L’URBANISME

Cowan, R., The Dictionary of Urbanism, Streetwise Press, 2005.
Parole: http://parole.aporee.org/
World Wide Words: www.worldwidewords.org
Glosario, Atributos Urbanos: http://www.atributosurbanos.es/glosario/