Laboratoris

Urbanística 8

Introducció

URBANÍSTICA 8: PROJECTES DE CIUTAT EN LA CIUTAT MOSAIC TERRITORIAL.
Els llocs i temes emergents de projecte en la Barcelona metropolitana.
Situacions territorials – Lògiques projectuals


Assignatura troncal de l’ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès) de la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) impartida pel DUOT (Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori).

Professor responsable: Carles Llop i Torné (DUOT UPC)
Professors col·laboradors: Xavier Matilla (DUOT UPC)
Doctorands UPC: Marta Carrasco, Konstantinos Kourkoutas, Arturo Calderón

Descarrega’t el programa de l’assignatura!

CONTEXT

El procés d’urbanització mundial està marcat d’una banda per la consolidació d’un model de concentració urbana, i per l’altra, per l’ocupació dispersa del territori, per tant és necessaria encara una reflexió profunda sobre les pautes del desenvolupament i una vindicació del control dels processos urbans: la necessitat de reconèixer la nova realitat del territori, la voluntat d’actuar des de la iniciativa pública, la pertinència de defendre la disciplina de l’ordenació del territori, i del projecte de ciutat i territori.

Aquesta assignatura té per objectiu reflexionar sobre aquest tema d’actualitat des de l’experiència específica del nostre entorn més immediat: la metròpoli de Barcelona; tanmateix entenent-la en el context global del context del món urbà. Específicament també desenvoluparem una visió del que afecta a la transformació del territori català, i per tant a l’ordenació urbanística i el projecte de les ciutats i el territori a Catalunya.

En aquest curs doncs, es proposa explorar sobre la ciutat metropolitana de Barcelona per entendre des de la seva configuració de situacions urbanes múltiples el que són, al nostre entendre, els projectes urbans contemporanis d’abast metropolità. La Barcelona metropolitana, doncs, com a laboratori de projectes dels tòpics de l’urbanisme contemporani.

OBJECTIUS

Introduir l’estudiant als temes i tòpics urbanístics contemporanis rellevants; mitjançant una indagació dels diversos tipus de projectes urbans i territorials que constitueix l’ideari del ‘projecte de ciutat’ i la intervenció a escala territorial, utilitzant com a cas d’estudi referencial la metròpoli de Barcelona. Capacitar-lo per treballar en el que denominem ‘projecte de ciutat’.

PARAULES CLAU

Centralitat urbana_Policentrisme, Ciutat_Mosaic_Territorial, Desenvolupament local_territorial_sostenible, Equilibri territorial, Metropolització i Procés d’urbanització mundial, Projecte de ciutat-territori, Sistema de ciutats_Xarxa de ciutats_Constel·lacions urbanes, Urbanització compacta vs. dispersa_difusa, Vertebració infraestructural del territori, Mobilitat urbana sostenible.

EVALUACIÓ

El curs s’evaluarà mitjançant:
> la presencia i seguiment participatiu en les classes
> la presentació dels dossiers de treball proposats com a exercici d’estudi i definició d’estratègies urbanístiques i projectuals sobre una ciutat de la Regió metropolitana de Barcelona: Impressions/DAFO + Atles + Quadern de projectes.

Per a més informació consultar el programa de l’assignatura o la Guia Docent.

Web d’Urbanística 8 dels cursos 2009(Primavera) – 2013(Primavera): http://urb8.50webs.com